+ 0-3867-1182

+ 0-3867-8270

Follow Us:

ITA 2566

ITA2566

 • 1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง
 • 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
 • 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
 • 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 • 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 • 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
 • 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
 • 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ
 • 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 • 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 • 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
 • 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)
 • 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 • 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
 • 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 • 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
 • 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
 • 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
 • 18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
 • 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ
  • (2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • (2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด
  • (2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
  • (2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
 • ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด
  • 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส
   2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
 • ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
 • ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
 • 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566-เดือนกันยายน 2566
 • 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
  ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565) ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
  ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
  รอบไตรมาสที่ 2 รอบไตรมาสที่ 4
  ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4
  ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4
  ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4

  การติดต่อ

  Quick Links

  ประวัติ สสอ.แกลง

  แผนที่

  วิสัยทัศน์-พันธกิจ

  นโยบาย

  ภาพกิจกรรม

  Support Links

  ITA

  รายชื่อ รพสต.ในพื้นที่

  9 ถนนสุนทรภู่ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110